Põhikiri

ÜLDSÄTTED

1.     Mittetulundusühing nimega Juhan Kunderi Rahvakool (Selts) on vabatahtlik haridus- ja kultuuriselts, mis ühendab inimesi, kelle huvid ja initsiatiiv on suunatud rahvusliku identiteedi traditsioone austava kultuurimiljöö säilitamisele ja arendamisele.

2.     Juhan Kunderi Selts on asutatud Rakveres 4. septembril 1992.

3.     Selts asub Rakveres.

4.     Kasutatakse lühendit JKRK.

5.     Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, mittetulundusühingute rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ja vastuvõetud põhikirjast.

6.     Seltsi eesmärk on vabaharidustöö ja rahvakultuuri arendamine Eestis ja ennekõike Virumaal. Pakutakse koolitusi ja arengut kõigile, kes hindavad teadmisi, vaimsust ja edukust.

7.     Seltsil on õigus oma eesmärkide täitmiseks osaleda mistahes projektides või teha mistahes toiminguid, muu hulgas välja anda isikute tunnustamiseks diplomeid ja tänukirju, kirjastada ja välja anda raamatuid, postkaarte, teabematerjale, samuti korraldada laagreid, koolitusi ja avalikke üritusi, omandada või kasutusse võtta mistahes kinnis- ja vallasvara, samuti teha piiranguteta kõiki tehinguid ja toiminguid, mis ei ole seadusega otseselt keelatud.

 

LIIKMELISUS

8.     Seltsi liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda üksikisikud, mittetulundusühingud, äriühingud, sihtasutused ja klubid.

9.     Seltsi liikmeks astuja esitab Seltsi juhatusele taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Otsuse teeb juhatus taotlejale teatavaks ühe kuu jooksul.

10.  Seltsist omal soovil välja astumiseks esitatakse Seltsi juhatusele taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, mille juhatus vaatab läbi ja seejärel teavitab otsusest avalduse esitajat ühe kuu jooksul.

11.  Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui liige ei järgi Seltsi põhikirja, põhikirjast tulenevaid liikme kohustusi või ei vasta enam liikme nõuetele.

12.  Seltsi liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku otsusest.

13.  Seltsi liikmel on õigus:

  • täita Seltsi põhikirjalisi eesmärke;

·      osaleda aktiivselt Seltsi tegevuses;

·      olla valitud Seltsi juhatusse;

·      osaleda Seltsi nime all avalikel üritustel sellest eelnevalt juhatust teavitades;

·      osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

·      saada juhatuselt teavet Seltsi juhtimise kohta;

·      astuda Seltsist välja.

14.  Seltsi liige on kohustatud:

·      järgima Seltsi põhikirja;

·      täitma Seltsi põhikirjalisi eesmärke;

·      osalema üldkoosolekul;

·      tasuma õigeaegselt liikmemaksu, mis võib olla nii rahaline kui mitterahaline ning mille suuruse ja vormi määrab üldkoosolek;

·      täitma talle Seltsi poolt usaldatud ülesandeid ettenähtud korras ja õigeaegselt;

·      mitte kahjustama Seltsi tegevust ja mainet;

·      esitama juhatusele õigeaegselt temaga seonduvaid andmeid, mis on vajalikud registri pidamiseks.

 

JUHTIMINE

15.  Seltsi kõrgem juhtorgan on üldkoosolek.

16.  Üldkoosolek toimub seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad.

17.  Üldkoosoleku pädevusse kuulub

·      põhikirja muutmine; 

·      juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

·      juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;

·      majandusaasta aruande kinnitamine;

·      Seltsi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.

Muude küsimuste otsustamine on juhatuse pädevuses.

18.  Üldkoosoleku toimumisest teatatakse ette vähemalt seitse kalendripäeva e-posti või telefoni teel.

19.  Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Seltsi liige.

20.  Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Seltsi liikmetest.

21.  Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi kolmeliikmeline juhatus, mis on valitud viieks aastaks.

22.  Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

 

LÕPPSÄTTED

23.  Kõigis olukordades, mida ei ole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.

24.  Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

25.  Vara jagamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega, võttes arvesse liikmete panust Seltsi loomisel ja tegevuses.

 

 

Põhikiri on täienduste ja parandustega kinnitatud Seltsi üldkoosolekul 19. veebruaril 2022.