Inglise keel B2.2

Maht: 40 akadeemilist (45 min) tundi + 20 iseseisva töö tundi. Kasutatakse õpikut Face2Face Pre-intermediate, CD- ja CD-ROM-i.

Aeg: 

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppekeel: eesti  keel.

Õpiväljundid: lõpetanu saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, samuti enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.  Suudab vestelda ja kirjeldada oma elamusi, sündmusi. Oskab jutustada ja kirjutada lühielulugu. Suudab eristada otsest ja katdset kõneviisi, eristada aktiivi ja passiivi lauseid ning kasutada oma kõnes.

Kursuse sisu: Õppekava on koostatud lähtudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemist. Arendatakse nii rääkimis-, kirjutamis- kui ka kuulamis- ja  lugemisoskust. Aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklid, nüüdisproosa. Minu huvialad. Erinevate arvamuste poolt- ja vastuargumendid. Lihtolevik ja lihtmineviku passiiv. Artiklite a, an, the kasutamine ja mittekasutamine. Lühielulugu. Poes kasutatavad väljendid. Tegusõna-nimisõna fraasid. Täisminevik. Rahast rääkimine. Kaudne kõneviis. Ebatavalised tegevused, riskeerimine.

Kuritegevusest rääkimine. Siduvad asesõnad. Uudised, ajalehe artikkel. Mustkunstitrikid. Essee kirjutamine Info edastamine ja oma seisukohtade põhjendamine.

 

Kursuse tasu:

Juhendaja: