Inglise keel B2.1

Kursuse maht: 20 akadeemilist tundi + 10 kodust tundi iseseisvat tööd. Kasutatakse õpikut Face2Face Pre-intermediate ning CD-d.

Algus: 

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppekeel: eesti keel.

Õpiväljundid: Lõpetanu saab aru põhilisest infost ajaleheartikli lugemisel või raadio- ja tekesaatest. Mõistab selget tavakõnet. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, oskab edasi anda jutu, raamatu, filmi sisu. Oskab koostada teksti teda huvitaval teemal. Oskab viisakalt esitada kaebust, palvet.

Kursuse sisu: Õppekava on koostatud lähtudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemist. Arendatakse rääkimis-, lugemis-, kirjutamis- ja kuulamisoskust. Ajakirja artikli lugemine, kuulmine. Paikkondade ja asukohtade kirjeldus. Kutse esitamine ja tagasi lükkamine. Elu korraldamine. Ajamääruslaused, tingimuslause, omadussõnad tunnete kirjeldamiseks. Hotellis tekkivatest probleemidest rääkimine. Eesmärgistatud tegevusest rääkimine.

Kursuse tasu: 

Kursuse juhendaja: