Inglise keel B1.2

Õppetöö maht: 40 akadeemilist (45 min) tundi + 20 tundi iseseisvat tööd. Kasutatakse õpikut Face2Face Pre-intermediate, CD-d ja CD-ROM-i.

Aeg: 

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppekeel: eesti keel.

Õpiväljundid: saab aru põhilisest infost tavakõnes tuttaval teemal - reisimine, kodu, pidulik õhtusöök, kultuurilised erinevused, paikkonnad, igapäeva probleemid, tunded. Saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini kasutatavatest sõnadest. Oskab vestelda tuttaval teemal, suudab koostada lihtsat teksti ja kirjutada isiklikkus kirja.

Kursuse sisu: Õppekava on koostatud lähtudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemist. Arendatakse rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust. Minu töö, hobid. Reisimine ja esemed, mis võetakse kaasa. Kogust väljendavad fraasid. Kaebuse või palve esitamine. Kodu kirjeldamine. Pidulik õhtusöök. Kutse esitamine ja vastu võtmine. Elu korraldamine. Kuritegevusest rääkimine. Rahast rääkimine. Riskeerimine. Tegusõna-nimisõna fraasid. Poes kasutatav sõnavara ja väljendid. Lühielulugu. Uudised, ajalehe artikkel.

Lõpetamise tingimus: vestlus või test. Lõpetanu saab rahvakooli tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 85% tundidest, muul juhul - vajadusel tõendi.

Koolituse tasu: 150 eurot, mida võib tasuda ka ositi ning millest arvestatakse tagasi tuludeklaratsiooni esitamisel 20%. Tasuda võib nii ülekandega kui ka sularahas või asutuse arvega.

Registreerimine: kunderi.rahvakool@mail.ee 

Kursuse juhendaja: