Inglise keel A2.2

Kursuse maht - 40  akadeemilist (45 min) tundi + iseseisvat tööd 19 tundi. Kasutatakse õpikut Face2Face Elementary, CD-d.

Aeg: 

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppekeel: eesti keel.

Õpiväljundid: lõpetanu saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades ning vahetades infot tuttaval teemal, saab aru lihtsatest igapäeva tekstidest ja oskab leida enda jaoks vajalikku infot, oskab võrrelda mitmesuguseid nähtusi ja omadusi, oskab viisakalt väljendada meeldivust või mittemeeldivust, suudab lennujaamas hakkama saada, piletit osta, pagasit vormistada jm., saab aru fraasides, mis on seotud kontoritöö, tervise, aastaaegade, ilma, kooli lõpetamise, tee küsimise ja juhatamisega. Oskab telefoniga vestelda.

Kursuse sisu: Õppekava on koostatud lähtudes Euroopa Nõukogu keeleoskuste süsteemist. Arendatakse rääkimis-, kirjutamis-, lugemis- ja kuulamisoskust. Põhirõhk on vestlusel. Mina ja mu perekond, kodukoht. Kontoritööga seotud sõnavara, tööpakkumised, reklaamid, sõiduplaanid. Transpordiviisid. Telefonivestlus. Tubased ja vabaõhu tegevused. Inimese välimus ja iseloom. Tervis. Aastaajad, kliima, ilm. Tulevikuplaanid. Kooli lõpetamine. Tee küsimine ja juhatamine. Linna- ja maaelu võrdlus.Lennujaamas: kohad ja esemed, hinnad, ajakava, asjakohane suhtlus.

Lõpetamise tingimused: vestlus. Kursuslane, kes on osalenud vähemalt 85% tundidest, saab rahvakooli tunnistuse, muul juhul - vajadusel tõendi.

Õppetasu: 150 eurot, mida võib tasuda ka ositi ning millest tagastatakse tuludeklaratsiooniga 20%.

Registreerimine: kunderi.rahvakool@mail.ee 

Kursuse juhendaja: