Inglise keel A2.1

Kursuse maht: 40 akadeemilist (45min) tundi + kodust iseseisvat tööd 19 tundi. Kasutatakse õpikut Face2Face Elementary, CD-d.

Aeg: 9. jaanuar 2020 kell 18.00 Rakveres, Pikk 29.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppekeel: eesti keel.

Õpiväljundid: lõpetanu saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest, samuti lihtsatest isiklikest kirjadest ning oskab teha märkmeid ja koostada lihtsamat kirja. Suudab osaleda vestluses filmi- ja raamatuliikide, muusikastiilide, aktuaalsete uudiste kohta, väljendada arvamust. Oskab teha ettepanekut, suudab mõista ning ise kasutada sõnu ja fraase teda puudutavate sündmuste kohta. Oskab lugeda ja mõista puhkusereiside trükiseid, teha valikuid ja plaane. Oskab võrrelda inimeste ja esemete omadusi.

Kursuse sisu: Õppekava on koostatud lähtudes Euroopa Nõukogu keeleoskuste süsteemist. Arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui ka lugemisoskust. Pearõhk on vestlusoskuste omandamisel. Teemad: minevikusündmused ning reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad lihtmineviku jutustavas ja küsivas lauses. Väljendid huvitatavuse väljendamiseks ja vestluse jätkamise viisid. Omadussõnad. Filmide, raamatute liigid. Muusikaliigid. Uudistes korduvad sõnad. Väljendid nii positiivsete kui negatiivsete uudistele reageerimisel. Puhkuse, päeva ja tegevuste planeerimine.

Lõpetamise tingimus: vestlus. Osavõtt vähemalt 85% tundidest, mille puhul saab lõpetaja rahvakooli tunnistuse. Muul juhul - soovi korral tõendi.

Koolituse hind: 150 eurot, mida võib tasuda ka ositi ning millest tagastatakse tuludeklaratsiooniga 20%. Tasuda võib nii ülekandega kui ka sularahas või asutuse arvega.

Registreerimine: kunderi.rahvakool@mail.ee 

Kursuse juhendaja: Marge Salumäe