Inglise keel A1.1

Õppekava nimetus: Inglise keel A1.1. Kursus EL-i toel projektis "Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine".

Kursus alustas 23. septembril kell 16.15 Rakveres, Pikk 29.

Õppekavarühm (ESCED-F 2013): Keeleõpe

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:

      - oskab lugeda lihtsat teksti ja saab aru lihtsamast vestlusest,

     - oskab anda enda kohta tähtsamat infot (nimi, keel, rahvus jms) ning lüsida seda ka oma vestluskaaslaselt;

     - oskab täita formulare;

     - omab algatusvõimet, et alustada vestlust,

     - oskab kirjeldada ümbrust ja inimesi.

 

Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

Õppe sisu

Õppekava on koostatud Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemist lähtudes. Arendatakse nii rääkimis-, kuulamis- kui ka lugemisoskust. Põhirõhk on rääkimisoskuse omandamisel, aga ka grammatika algteadmiste (omastavad asesõnad, lihtolevik, küsimuste ja eitavate lausete moodustamine, lühivastused, ajaväljendid, loendatavad ja loendamatud nimisõnad jm.) omandamises. Arendatakse sõnavara; riigid ja keeled, igapäeva esemed, elukutsed, hinnad, esemed, perekond, telefoniga rääkimine, rõivad, söögid-joogid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Juhendaja annab õppijale tagasisidet õppeprotsessis omandatust. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on kursusel osalenud vähemalt 85% õppe mahust ja omandanud õpiväljundid. Tõend väljastatakse õppijale, kes osales alla 85% õppe mahust ja /või õpiväljundeid ei omandanud.

Registreerimine: kunderi.rahvakool@mail.ee